.:: İstanbul Kadı Sicilleri ::.


Üsküdar Mahkemesi 531 Numaralı Sicil (H. 1204-1207 / M. 1790-1793)
cilt: 81, sayfa: 203
Hüküm no: 152
Orijinal metin no: [14b-2]
Bu defter İBB Kültür A.Ş. ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığı ile hazırlanmıştır.


Havva bt. Salih’in, boşandığı kocası Bostancı Seyyid Mustafa’nın yanına aldığı kızı Hatice’nin kendisine verilmesi talebiyle açtığı davada haklı bulunfuğu

Ma‘rûz

Medîne-i Üsküdar’da Debbâğlar mahallesinde sâkine ve zâtı vech-i şer‘î üzere mu‘arrefe olan Havva bt. Salih nâm hatun medîne-i Üsküdar’da mahfil-i bâbda meclis-i şer‘-i hatîrde zevc-i sâbıkı Bostanî es-Seyyid Mustafa b. Osman nâm kimesne mahzarında mezbûr es-Seyyid Mustafa’nın firâşından hâsıla ve benden mütevellide sadriye kızım Hadice nâm sagīre bi-hakkı’l-hıdâne hacr ü terbiyemde iken sagīre-i mezbûreyi târih-i i‘lâmdan üç ay mukaddem yedimden ahz ve hâlâ yedinde olup kızım sagīre-i mezbûrenin hakk-ı hidânesi benim olmağla taleb ederim deyü da‘vâ ve mezbûr es-Seyyid Mustafa cevâbında fi’l-hakīka sagīre-i mezbûreyi vâlidesi mezbûrenin bi-hakkı’l-hıdâne hacr ü terbiyesinde olduğunu ikrâr lâkin mezbûre Havva Hatun yabanlarda yatıp sagīre-i mezbûreyi menzilinde yalnız bırakıp sagīre-i mezbûre telef ve zâyi‘ olmak ihtimâli olduğuna binâen sagīre-i mezbûreyi vâlidesi mezbûrenin yedinden ahz etmiş idim deyü def‘e tasaddî edip lâkin mahalle-i mezbûre ahâlisinden İmâm Ali Efendi b. Hüseyin ve Mustafa b. İbrahim ve el-Hâc Mustafa b. el-Hâc Ali ve el-Hâc Ali b. Osman ve Hasan Ağa b. Ali ve İbrahim b. Mehmed ve Mehmed Ağa b. el-Hâc Muslu ve Osman Ağa b. Mustafa ve Abbas Beşe b. Ali ve İsmail Ağa b. Mustafa ve Ali b. Abdulfettah ve Hasan Ağa b. Hüseyin ve Mehmed b. İsmail ve Ali b. Emin ve diğer Ali b. Ahmed ve Mustafa b. Mehmed ve Yahya Ağa b. İbrahim ve Mehmed b. Mehmed ve Osman b. Salih ve Mustafa b. Osman ve Ahmed b. Hasan ve Süleyman b. Mustafa ve el-Hâc Ömer b. Mehmed ve Mehmed Ağa b. Hüseyin ve Halil b. Mehmed nâm kimesnelerden herbiri mezbûre Havva Hatun için kendi hâlinde ırzıyla mukayyed ve beher şehr hamamdan gayri umûru için sokağa çıkdığı ma‘lûmum değildir deyü mezbûr es-Seyyid Mustafa muvâcehesinde müdde‘iye-i mezbûre Havva’nın hüsn-i hâlini bi’ş-şöhret ve’t-tevâtür alâ-tarîki’ş-şehâde ba‘de’l-ihbâr mezbûr es-Seyyid Mustafa’nın şöhret ve tevâtürün hilâfına tasaddî eylediği def‘ine iltifât olunmayıp mûcebiyle sagīre-i mezbûre Hadice’yi vâlidesi mezbûre Havva Hatun’a teslîme mezbûr es-Seyyid Mustafa’ya tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu.

Fî 25 min-Ş sene 1204